msfc Link facebook

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flevo Horse Support, hierna te noemen 'Opdrachtnemer' en een 'Opdrachtgever', waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Onder de Opdrachtgever kan worden gerekend, zowel een 'consument', zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een 'niet consument'.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen 

In de onderstaande PDF vindt u de complete algemene voorwaarden.